Foto:

Boer Jeroen Brienes DOEMEE Dialoog Diner

  Nieuwsflits

NOTTER Melkveehouder Jeroen Briene uit Notter ontving afgelopen vrijdag elf diverse gasten voor een ‘DOEMEE Dialoog Diner’ op zijn bedrijf. Te gast waren deelnemers van de gemeente, het waterschap, de provincie, ondernemers en aanjagers voor een vitaal platteland en collegaboeren.

Jeroens ambitie om voldoende grond te houden om biologisch te kunnen boeren, stond tijdens het diner centraal. De tafelgenoten gingen met elkaar in gesprek over kansen en oplossingen voor het bedrijf. Bij het afsluitende toetje was de conclusie, als we belangen van meer partijen verbinden, kunnen we echt invulling geven aan langdurig duurzaam grondgebruik.

De familie Briene heeft een breed bedrijf met dertig melkkoeien, jongvee, leghennen (biologische en scharrel). Via huisverkoop verkopen ze eigen producten rechtstreeks aan de consument. “Vandaag hebben we al meer dan tweehonderd klanten op bezoek gehad,” zo vertelde vader Johan. Zoon Jeroen Briene (24) wil het familiebedrijf nog zo lang mogelijk voortzetten. Om dit te kunnen verwezenlijken, boert Jeroen biologisch en levert hij een deel van zijn producten rechtstreeks aan de consument. Om biologisch te kunnen boeren zoekt Jeroen nog meer grond. Grond die hij langjarig kan gebruiken. Voor zijn biologisch bedrijf is dat cruciaal.

Boeren zonder bank

Jeroen legde zijn vraag bij de aanwezige stakeholders op tafel: “Hoe verkrijg ik meer grond zonder mij diep in de schulden te moeten steken?“ zo vroeg hij “Boeren met grond, maar zonder bank, om op die manier meer zekerheid in mijn bedrijf te verkrijgen?” Deze vraag stond centraal tijdens het DOEMEE Dialoog Diner. De tafelgenoten bespraken de kansen en de blokkades die zij zagen. Ook keken ze naar de mogelijkheden die de vraag hun eigen organisatie bood.

Belangen samenbrengen voor duurzaam grondbeheer

Om nog duurzamer te boeren en toekomstbestendig te blijven, is het van groot belang dat boeren voldoende grond hebben, en die grond ook langdurig kunnen gebruiken. Kort lopende pachtcontracten bieden – zeker voor het biologische bedrijf – eigenlijk te weinig zekerheid. Na twee jaar kan de grond pas echt als biologisch worden benut. En dan begint het eigenlijk pas. Duurzaam grondbeheer en het versterken van de biodiversiteit in de regio vraagt een aanpak van meerdere jaren.

Meerjarig gebruik van grond vraagt bovenal om vertrouwen. Vertrouwen tussen de boer en de grondeigenaar en de omliggende stakeholders als waterschap, gemeente en provincie. Dat vertrouwen ontstaat als je op de grond verschillende belangen kunt samen brengen. Hoe kunnen de natuurdoelen van de gemeente en de behoefte aan waterberging van het Waterschap worden gecombineerd met het doel van duurzaam grondgebruik van Jeroen? “Kan ik als boer meer bijdragen aan biodiversiteit en kunnen we daarover dan concrete afspraken maken?” aldus Jeroen. Het eerste aanbod dat Jeroen kreeg was helder: “Als je daar een goed onderbouwd plan voor hebt, dan ga ik voor je op zoek naar particuliere investeerders die deze gronden kunnen helpen aankopen.”

Samenwerken en kennis uitwisselen

De vraag van Jeroen is een vraag die speelt op meer bedrijven. Een collega boer stelde meteen voor om hier als jonge bio-boeren voor bij elkaar te gaan zitten, samen te werken en kennis uit te wisselen. Naast dit initiatief kreeg Jeroen ook het aanbod om aan te sluiten bij een lopend project voor jonge boeren om elkaar te helpen bij het maken van een plan van aanpak voor de toekomst van hun bedrijf. Gemeente en Provincie spraken de ambitie uit om het vraagstuk van Jeroen op te pakken als pilot voor een vergelijkbare aanpak voor andere melkveehouders. Tijdens het diner werden zo concrete nieuwe contacten gelegd voor verdere samenwerking in duurzaam landschap, grondgebruik en een nog duurzamere zuivelsector.

Over campagne European Dairy On Track

Dit dialoog diner maakt onderdeel uit van een campagne in zes Europese landen over de activiteiten van de Europese zuivelsector om verder te verduurzamen (klimaatmaatregelen, grondgebondenheid, biodiversiteit, kringlooplandbouw etc.). Het een en ander in de context van de toenemende wereldvraag naar betaalbare, gezonde voeding. De NZO brengt, als onderdeel van deze Europese campagne, goede voorbeelden naar voren van melkveehouders die erin slagen om op dit gebied positieve resultaten te boeken, om daarmee anderen te inspireren en concrete handvatten aan te reiken. Zo laat de sector zien dat zij actief bezig is om nog duurzamer te gaan produceren om het Schijf van Vijf-dieet nóg duurzamer te maken dan het al is. De campagne ‘European dairy on track’ loopt tot en met 2020 in Frankrijk, België, Nederland, Ierland, Noord-Ierland en Denemarken en is medegefinancierd door de Europese Commissie.

Meer berichten