CDA Hellendoorn bezorgd over ambitieplan Sallandse Heuvelrug

  Nieuwsflits

Nijverdal - CDA Hellendoorn is bezorgd over het ambitieplan voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug waarin de plannen voor het verbinden van de Natura2000-gebieden in de gemeente Hellendoorn worden omschreven.

Naar aanleiding van de berichtgeving in lokale media is er volgens de partij veel onrust ontstaan bij agrarische ondernemers in de gemeente over de bedreigingen die dit met zich mee kan brengen. CDA Hellendoorn deelt deze zorg. “De afgelopen anderhalf jaar was er al veel onrust onder agrarisch ondernemers over de gevolgen van de stikstofcrisis en de veevoermaatregelen. Nu de veevoermaatregelen zijn teruggetrokken en het ministerie hopelijk samen met de sector op zoek gaat naar stikstofoplossingen komt het persbericht naar buiten over de uitbreiding van het NP Sallandse Heuvelrug. Dat dit initiatief als bedreigend wordt ervaren voor de agrariërs binnen onze gemeentegrenzen vindt CDA Hellendoorn begrijpelijk,” vindt Anchela Mak van het CDA.

Formeel hebben lokale volksvertegenwoordigers geen directe beslissingsbevoegdheid, echter zal CDA Hellendoorn via de partijlijnen met de provincie Overijssel toezien dat deze uitbreiding van natuurgebieden geen bedreigingen met zich meebrengt. “Uitgangspunten hierbij zullen moeten zijn dat agrarische ondernemers meedoen op vrijwillige basis en dat schade voortkomend uit de verbinding van natuurgebieden aan de voorkant goed moeten worden geregeld. Daarnaast dienen er geen extra (beperkende) verplichtingen te komen voor agrariërs bovenop landelijk geldende regels.”

Het CDA vindt dat natuur een kwestie van beleving is en wil wandelpaden open houden en gebieden niet afsluiten met hekken. Het agrarische buitengebied is eveneens een vorm van natuur die kansen kan bieden voor agrariërs die aan natuurbeheer willen doen. Op die manier kunnen bedreigingen ook kansen worden in een veranderende maatschappij waarin de markt voor biologische en extensieve landbouw groei

Meer berichten