Fenny Martens - Berends: zunneblome

  Column
Foto: Fenny Martens

Met oen gellen golden kroone
En oew deepe doonker hat
Stun iej laanks de deepe voorn
Umme de rogge doar te bekoorn
Met oew oogn deepe en zwat.

An oen voot ziej akkerweende
slingerend um oen stengel goan
Hemoa biej oen gelle kroone
Zunnebloom wat bin iej schoone
As'ne konneginne zo doar stoan.

Umme oe too de blauwe koornbloom
Tussen de riepe halmen deur
Klapreuziejs biej wilde dille
Ook de stark geurende kamille
Gif an de rogge zeene geur.

Zunnebloom wat bin
iej schoone
As'ne konneginne
zo doar stoan

Zo greui iej vedan mar heuger
Wiebeld iej zachie op de weend
En oew krone heul iej gebogen
Aaltied stun iej doar ingetogen
De rogge was oe goodgezeend

As de oogsttied weer veurbiej is
Lig het roggelaand weer bloot
Stoat iej allenig op't akkerlaand
Zunneblome doar laanks ne raand
Stoppels stoat dan um oen voot.

Meer berichten