Cliëntenraad Stichting De Welle zoekt leden

Nijverdal - Iedereen doet mee! Dat is waar De Welle zich voor inzet. Met uiteenlopende activiteiten wil De Welle bijdragen aan het welzijn van jong en oud, zodat iedereen kan (blijven) meedoen in de samenleving. Meepraten over het beleid van De Welle? Dat kan als lid van de cliëntenraad.

In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen. Op dit moment zijn er twee vacatures. Dus maak gebruik van diensten of activiteiten van De Welle, vrijwilliger bij De Welle of spreekt de doelstelling van De Welle aan? Inzetten voor anderen die hiervan gebruik maken? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de cliëntenraad! Omdat De Welle graag wil dat alle doelgroepen in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn, worden ook jongeren van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft de directie van De Welle gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor cliënten van De Welle van belang zijn, zoals het dienstenaanbod, de kwaliteit van de vrijwillige dienstverlening, de vaststelling van regels die voor cliënten gelden en de procedures aan de hand waarvan wordt gewerkt. Het hebben van een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor alle organisaties die betaald worden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten.

Een boeiende (vrije)tijdsbesteding

Om een indruk te geven van de tijdsinvestering:

- De cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar. Het voorbereiden van de vergadering kan enig leeswerk vergen.

- De LOC , de landelijke organisatie die cliëntenraden in een aantal sectoren ondersteunt, organiseert regionale bijeenkomsten voor leden van cliëntenraden. Daar worden belangrijke ontwikkelingen in zorg en welzijn besproken en kennis en ervaring uitgewisseld.

Maar om te weten wat er onder de cliënten leeft, is vooral het onderhouden van contacten met cliënten belangrijk. Dat kan op meerdere manieren.

Het lidmaatschap kost dus wat tijd, maar daar staat een boeiende (vrije)tijdsbesteding tegenover! Natuurlijk worden de taken zo veel mogelijk verdeeld onder de leden.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting De Welle, Jolanda van Rooyen, tel. 0548-638824, e-mail: j.vanrooyen@stichtingdewelle.nl.

Meer berichten