Foto: Foto:
Gedicht

Iesbaane

Op 't Henri Dunantplein doar koj schaatsen

Hoal oene schaatsen mar wear uut het vet

De baane lig doar sfeervol tussen kasbeume

Ok tippies en kroamen hebt ziej doar opezet'

In diej kroamn kriej kauwkauw en glühwein

Ok nen öllieboln kroam he'j doar stoan

Mar de Horeca hef doar gezellige terrasjes

Op vief december is de iesbaane lös egoan.

In de tippies zölt ziej Pupqizzen geaven

Det wödt vast gemodelik met völle plezeer

Ok ko'j oe kennis doar dan wat ophoaln

Miskien goai dan wea striek met de eer.

Ok skoolwichter van de plaatselike skooln

Mag elkn moarn de schaatsn oonder bin

Oaverdag is iederene doar uut eneudigt

Diej könt heur plezeer in't schaatsen vin.

Volle leu kwam aaltied noa de iesbaane kiekn

Of ziej reedn met heur wichter doar

Det schaatsen gef plezier in't centrum

Nijverdal hef we schik op't eand van't joar

Zo wødt het Henri Dunant umme teuverd

De iesbaane gef nen weenters tafereel

Det zet oons dorp hemoa op de kaate

Zo wödt oons Nijverdal wear actueel.

Meer berichten