Gedicht Fenny Martens-Berends: Oaldershuus

Foto: Foto:

Opn Jipkesbelt woar wiej toe bint geboorn,
Woar vrogger oonze wiege hef estoan
Det huus det zöln wiej neet gauw vergetn
Oonze keenderjoarn bint doar veurbiej egoan.                              

Det oaldershuus har oonder heur dak het leaven
De voggels han heur nöst doar teegn dakbeschot
En in oons huus doar leaven acht wichter saam
Met va en moe der biej het was toe ginne vetn pot.

De tied was toe zo aanders veur oons as wichter,
Nen douche den ken iej in diej tied nog neet
Wiej gung in teil umstebeurtn in,t zölfde water
Van de hygiëne han wiej toe gin weet.

Mar toe het aardgas kwam, wödn het leaven better
Wiej kreegn nen geiser en ok boam een douche
En doarbiej kreegn wiej ok nen gasheerd
Toe wun het lekker waarm biej oons in huus.

De joarn gung vedan wiej wödden a greuter
Wiej mossen umslieks helpn biej het wark
En as de wekke dan veurbiej was egoane
Dan gung wiej zundags allemoal noa de kark.

Oons oaldershuus det is doar of ebrökken
Doar is dan noe een mooie villa opebouwd
Het lik doar oalemoal veur oons zo aanders
Diej plekke an Jipkesbelt den was oons zo vertrouwd

Dit oaldershuus blif veur oons aajt biejzunders
Wiej verget det neet die tied doar met meka
Doar is plezeer ewes mar ok vedrietige daege
Met oonzen lieve moder en met oons va.

Meer berichten