Gedicht Fenny Martens-Berends: Nieje prothese

Foto: Foto:

Mien prothese was versletn
En een niej'n mös er kom
Ik mös toew vake noa den taandarts
Noa Wier'n steeds mar wierom.

Doar mös ik best vakea goan hap'n
Mien moond zat dan vol klei
Ik kon dan ok niks mear zeagn
Asn 'de tandtechnieker wat zeai

Noew heb ik dan mien nieje prothese
Mar ik heb nog zeerte in de moond
Al hek we vakea mun passen
Mar ik heb het nog lange nit roond.

Ach meanse mut mangs liene
Het taande kriegn 'as wich deu ok zeer
En verzörge iej oe gebit nit good
Hoal iej gin taande meer.

Och ik bin ok nit zo joong meer
En alns slit dan ok biej miej
Toen ik nog ne jonge deerne was
Hak miej taande in de riej.

Mar vanmoarn goa ik wear noa Wier'n
Van boam mut er ne stukkiej vot
Ik loop noe met mien oale prothese
Waant mien moond hek wat kepot.

Meer berichten