Foto: Foto:

Blauwe viooltje

Biej de eerste zunnestroalen
Ziej ik oe viooltjes a weer stoan
Ok al vreur het disse nach nog
iej könt de koalte good weerstoan.

Met oew zachte blauwe blaagies
Kiek iej zo vewoonderd roond
Stoat iej tussen de madeliefjes
Doar zoo dale an de groond

Maakt mien tuun zo mooi en fleurig
Bleujt met fossens in het gros
En tussen oene blauwe blaagies
hoal iej oew gelle hattiej lös.

'tHeufiej hoal iej fier um hoge
Noa de waarme zunne ericht
En oew gelle kleane hattie
Det lik net nen leef gezicht

Ok biej reagen en biej de hagel
Fris en dapper stoat iej doar
Beschut doar tussen madeliefjes
In dizze mooie tied van't joar

Mar as de zunne weer git schienn
Oaver oew blauw fluwelen vacht
blief ik van oew dan genietn
Iej hebt veurjoar miej ebracht.

Meer berichten