Gemeente/ politiek

Gemeente realiseert ombuigingen en sluit 2020 af met positief saldo

Nijverdal - Het jaar 2020 stond natuurlijk voor een belangrijk deel in het teken van de gevolgen van corona en het resultaat van de gemeenterekening wordt daar dan ook sterk door beïnvloed. Toch is dat resultaat ronduit goed te noemen. “Terugkijkend mogen we meer dan tevreden zijn. Onze dienstverlening ging ‘gewoon’ door, we hebben inwoners en bedrijven op alle mogelijke manieren kunnen helpen en ook nog eens meer dan 90% van de forse ombuigingsopgaven waargemaakt. We hebben bewezen dat we als gemeente, ook op financieel gebied, flexibel en wendbaar zijn,” constateert wethouder Jelle Beintema.

In 2020 heeft de organisatie de dienstverlening volledig aangepast op de coronasituatie. Vanaf maart 2020 heeft het overgrote deel van de medewerkers thuisgewerkt, maar is de dienstverlening wel zo normaal mogelijk voortgezet. “Ondanks de (intelligente) lockdown hebben we inwoners met de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen helpen aan onze publieksbalies. Identiteitsbewijzen en rijbewijzen zijn uitgegeven, vergunningen zijn verleend, het afval is opgehaald,het groen is onderhouden, facturen zijn betaald en geïnd en uitkeringen zijn verstrekt. Daarnaast hebben inwoners, die zorg nodig hadden, die zorg ook gekregen.

 Wmo, Jeugdzorg, Participatie

“Wie een terecht beroep deed op ondersteuning konden we, samen met onze partners, die ondersteuning ook bieden.”

Belangrijke stappen op het gebied van bouw en schone energie

Ondanks corona was er in 2020 een grote vraag naar bouwkavels in den gemeente. De uitgifte van kavels op bedrijventerrein ’t Lochter III verliep volgens de wethouder goed, er zijn op verschillende locaties in de diverse kernen 69 woningen gebouwd. “Om de duurzaamheidsopgave voor 2030 waar te kunnen maken, zijn in 2020 grote stappengezet, met name met betrekking tot ons bod voor de invulling van de RegionaleEnergie Strategie (RES). In de diverse kernen hebben bewoners via digitale middelen meegedacht en -gepraat om in hun eigen woonomgeving hun bijdrage televeren aan de omschakeling naar duurzame energie.

Ondersteuning

“We hebben ons er sterk op gericht om onze inwoners, ondernemers en instellingenwaar mogelijk te ondersteunen, op allerlei gebied. Daarnaast is veel inzet gepleegd om de financiële steunpakken van de Rijksoverheid zo snel mogelijk uit te voeren, zodat de noodzakelijke ondersteuning terechtkwam bij de ondernemers en inwoners die daar recht op hadden. Niet alleen in de gemeentelijke organisatie maar op allerlei plekken in de samenleving bleken creativiteit en veerkracht in soms onverwacht grote mate tot uiting te komen.”

Ombuigingen grotendeels gerealiseerd

Los van de coronaperikelen was er in de begroting voor 2020 een grote ombuigingsopgave opgenomen. Dit vanuit de tekorten die in 2019 aan het licht waren gekomen. Bij de verantwoording over 2020 zien we dat de ombuigingen zoals we die in de begroting hadden opgenomen voor een groot gedeelte zijn gerealiseerd. Van de ruim € 8 miljoen aan maatregelen zoals die ingeboekt waren, is 7,4 miljoen ook daadwerkelijk behaald.

Uitzonderlijk jaar met uitzonderlijke resultaten

“Door de ombuigingsopgave en de pijnlijke keuzes die de gemeente heeft moeten maken, zijn we als gemeentelijke organisatie in de eigen bedrijfsvoering in 2020 buitengewoon kritisch omgegaan met het doen van uitgaven,” zegt Beintema. “Daar komt bij dat het jaar 2020 door de gevolgen van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar is geweest met ongekende maatregelen die leidden tot lege winkelstraten, lege terrassen en het afgelasten van veel evenementen. En ook dat leidde tot afwijkingen ten opzichte van de begroting.”

Op onderdelen heeft de gemeente minder uitgaven gedaan of zijn er soms ook extra inkomsten binnengekomen. “Daaronder verschillende Rijksvergoedingen voor extra kosten die we hebben moeten maken, of Rijkscompensatie voor inkomsten die we niet konden innen. Al met al sluiten we het uitzonderlijke jaar 2020 af met een positief financieel resultaat van € 2,3 miljoen. Het operationeel resultaat voor reservemutaties bedroeg € 5,7 miljoen positief, maar we zijn gelukkig in staat geweest onze reserves weer met per saldo € 3,4 miljoen te vergroten.”

Raadsvergadering 6 juli

6 juli staat de gemeenterekening 2020 ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het college stelt de raad voor om van het positieve saldo van de gemeenterekening 2020 € 511.000,-- in 2021 beschikbaar te stellen om projecten die niet (volledig) zijn uitgevoerd toch te kunnen bekostigen en het restant van bijna € 1,8 miljoen in de reserves te storten ter versterking van het weerstandsvermogen. In dezelfde raadvergadering staat ook de bestuursrapportage 2021 op de agenda. Vanaf 9 juni is de jaarrekening via de gemeentelijke website beschikbaar voor belangstellenden.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden