Onderzoek agrarische sector gemeente Hellendoorn

Onderzoek agrarische sector gemeente Hellendoorn

Nijverdal - In opdracht van de gemeente Hellendoorn heeft Stimuland de situatie in de agrarische sector in de gemeente onderzocht. In dat onderzoek is naar voren gekomen, waar de agrarisch ondernemers allemaal mee te maken hebben, tegen welke problemen ze aanlopen hoe er kan worden meegedacht over oplossingen. Het onderzoek doet voor dat laatste aanbevelingen naar de gemeente.

79 van de 250 agrarische bedrijven heeft deelgenomen door een online vragenlijst in te vullen. Samen vormen deze deelnemers een representatieve afspiegeling van de Hellendoornse agrarische ondernemingen in Hellendoorn. Ook zijn agrarisch ondernemers geïnterviewd en ook vijf betrokkenen, die in hun werkzaamheden direct te maken hebben met de agrarische ondernemers in de gemeente.

Uitkomsten

De belangrijkste drijfveren van de agrariërs in de gemeente Hellendoorn blijken het buiten werken met dieren, de vrijheid en het ondernemerschap. De meeste agrarisch ondernemers in Hellendoorn zijn melkveehouders. Velen van hen maken zich zorgen over hun toekomstige situatie ten gevolge van de tegenstrijdige regelgeving, de stikstofcrisis en de Natura 2000 regelgeving. Ook de ruimteclaims vanwege natuurontwikkeling & agrarisch natuurbeheer baart hun zorgen. Daardoor is er mogelijk voor de toekomst minder grond beschikbaar. Ook zijn er veel zorgen over de rol van de landelijke politiek in de landbouwsector. Ze wensen duidelijke regelgeving en een lange termijnvisie vanuit de overheid.

Over de gemeente Hellendoorn zijn de agrarisch ondernemers gematigd positief. Ze geven aan dat de gemeente meegaand is.De agrarisch ondernemers zien zonne-energie op daken als de grootste kans voor de toekomst. Daarnaast beschouwen ze ook windenergie en kringlooplandbouw als grote kansen. Zonnevelden daarentegen ziet men als de grootste bedreiging.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen ook aanbevelingen aan de gemeente. Zij zien kansen voor de gemeente in het bieden van ondersteuning en in organisatie van gebiedsprocessen, waarmee vraagstukken en (dreigende) knelpunten met betrekking tot bijvoorbeeld waterbeschikbaarheid en beschikbaarheid van grond actief kunnen worden opgelost. Besteed daarbij ook aandacht aan het borgen van (financiële) zekerheden op de korte én lange termijn voor agrarisch ondernemers, zodat voor hen nieuwe verdienmodellen ontstaan, is het advies van de onderzoekers. Zij zien dan ook goede redenen om een gemeentelijk beleidsmedewerker/coördinator agrarische zaken aan te stellen.

Concrete acties op het gebied van samenwerking

Deze coördinator kan een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Verbreding, korte ketens en (nieuwe) verdienmodellen zijn belangrijk voor de agrarische bedrijven. De gemeente kan een stimulerende rol spelen bij trajecten/projecten waardoor het voor agrariërs eenvoudiger wordt producten rechtstreeks aan consumenten te leveren, bijvoorbeeld via lokale supermarkten. Stimuland signaleerde in het onderzoek een grote mate van onderlinge binding bij agrariërs in de verschillende dorpen en buurtschappen. Juist deze onderlinge binding vormt een goede basis voor het opzetten van samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld op het terrein van kringlooplandbouw en energie. De gemeentelijk coördinator kan belangstellenden hiervoor bij elkaar brengen.

Het college heeft de aanbeveling om een beleidsmedewerker aan te stellen inmiddels overgenomen en hiervoor gedurende 2 jaar geld beschikbaar gesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden